قیمت

قیمت جزئی زعفران

قیمت (ریال) وزن نام محصول تصویر
---------- یک گرم سرگل  2 گرم سرگل
----------- دو گرم سرگل  2 گرم سرگل
---------- نیم مثقال سرگل  نیم مثقال سرگل
---------- یک مثقال سرگل  1 مثقال سرگل
---------- یک گرم نگین  2 geram negin
---------- دو گرم نگین 2 geram negin
---------- نیم مثقال نگین  نیم مثقال نگین
---------- یک مثقال نگین  1 مثقال سرگل

200

 


قیمت کلی زعفران

قیمت (ریال) وزن نام محصول تصویر
---------- یک کیلو گرم سرگل قاینات a
---------- یک کیلو گرم (سرگل قاینات (صادراتی a
---------- یک کیلو گرم نگین قاینات a
---------- یک کیلو گرم (نگین قاینات (صادراتی a

200