زعفران جزئی

قیمت (ریال) وزن نام محصول تصویر
۹۰۰۰۰ یک گرم سرگل  2 گرم سرگل
۱۷۰۰۰۰ دو گرم سرگل  2 گرم سرگل
۱۹۰۰۰۰ نیم مثقال سرگل  نیم مثقال سرگل
۳۵۰۰۰۰ یک مثقال سرگل  1 مثقال سرگل
۹۵۰۰۰ یک گرم نگین  2 geram negin
۱۸۵۰۰۰ دو گرم نگین 2 geram negin
۲۱۰۰۰۰ نیم مثقال نگین  نیم مثقال نگین
۴۰۰۰۰۰ یک مثقال نگین  1 مثقال سرگل

200